ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten die worden aangeboden op www.xclub.nl.

1. Definities

Dienst(en): de door Next Step Media B.V. aangeboden of geleverde mobiele telecommunicatie/sms-dienst die bestaat uit het ter beschikking stellen van content, in welke vorm dan ook;

Gebruiker: de persoon die www.xclub.nl bezoekt en/of gebruik maakt van de door Next Step Media B.V. geleverde Diensten;

Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Next Step Media B.V. en een Gebruiker die strekt tot het afnemen van de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling;

Next Step Media B.V.: exploitant, eigenaar en beheerder van (onder andere) www.xclub.nl. Deze is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59122730;

Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van Next Step Media B.V. met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

Profiel: het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren dat een Gebruiker heeft verstrekt. Deze gegevens worden zichtbaar gemaakt aan andere gebruikers op www.xclub.nl;

Website: het onlineplatform www.xclub.nl, waar de in artikel 2.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt;

2. Dienstverlening en doel

2.1. De dienstverlening van Next Step Media B.V. bestaat uit het bieden van een online platform om Gebruikers te entertainen met flirten en seksuele fantasieën en aan hen de mogelijkheid te bieden om met andere Gebruikers te flirten en hun seksuele fantasieën te delen.

2.2. Next Step Media B.V. heeft zowel natuurlijke als gefingeerde, gemodereerde profielen die bijdragen aan het doel van entertainment. Dat betekent dat fysiek contact niet altijd mogelijk is.

2.3. Gebruikers kunnen zich kosteloos inschrijven op de Website. Om met andere Gebruikers in contact te kunnen komen en voor andere aanvullende mogelijkheden dienen Gebruikers een betaalpakket aan te schaffen. Op de Website wordt daarover nadere informatie gegeven.

2.4. Next Step Media B.V. kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Gebruikers, onder andere in hun Profiel. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij op de Website beschikbaar stellen. Next Step Media B.V. beschikt niet over de middelen om de identiteit van de Gebruikers te controleren en is hiertoe ook niet verplicht.

3. Leeftijdsgrens

3.1. Bezoekers vanaf 18 jaar mogen zich inschrijven als Gebruiker op de Website. Gebruikers jonger dan 18 jaar worden onmiddellijk door de medewerkers van Next Step Media B.V. gedeactiveerd, waarbij het Profiel van de Gebruiker wordt verwijderd.

4. Inhoud en gebruik van de Website

4.1. De dienstverlening van Next Step Media B.V. is niet bedoeld om een relatie of (seks)afspraak via de Website tot stand te brengen. Uiteraard is niet uitgesloten dat via de Website wel een relatie of een (sex)afspraak tot stand wordt gebracht.

4.2. Next Step Media B.V. benadrukt dat de Website zowel natuurlijke als gefingeerde c.q. gemodereerde profielen bevat. Uit de aard van de dienstverlening c.q. de entertainment heeft Next Step Media B.V. het recht om berichten op de Website te sturen via de gefingeerde c.q. gemodereerde profielen.

4.3. Gemodereerde profielen zijn verbonden aan website hosts. Deze hosts zijn actief voor de Website met entertainment als doel. De hosts stimuleren ook dat er meer interactie op de Website is en promoten het gebruik van de Diensten onder meer door het plaatsen van meer informatie en het uploaden van profielfoto’s. De hosts hebben ook als doel om gebruikersactiviteiten en communicatie te monitoren en te garanderen dat deze voldoen aan de algemene voorwaarden.

4.4. Niets uit de gemodereerde profielen is bedoeld om een werkelijk persoon te beschrijven.

4.5. Het is de Gebruikers verboden om op de Website marketingberichten te verzenden. Tevens mag er op de foto’s of de beschrijving bij het Profiel geen tekst voorkomen die een link naar een website, e-mailadres, telefoonnummer etc bevat. Bij overtreding van deze bepalingen is Next Step Media B.V. gerechtigd het betreffende Profiel te blokkeren,te verwijderen en/of aan te passen zodat het wel aan de eisen voldoet.

4.6. Het is Gebruikers verboden om foto’s van verboden aard op de Website te plaatsen. Dat zijn onder andere (maar niet beperkt tot): jeugdfoto’s onder de 18 jaar, groepsfoto’s, foto’s waar kinderen op voorkomen, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan zijzelf die herkenbaar in beeld worden gebracht op de Website van Next Step Media B.V. te plaatsen. Bij overtreding van deze bepalingen is Next Step Media B.V. gerechtigd het betreffende Profiel te blokkeren, te verwijderen en/of aan te passen zodat het wel aan de eisen voldoet.

4.7. Uit beveiligingsoverwegingen bewaart Next Step Media B.V. bij het inloggen het IP-adres van de computeraansluiting van de Gebruiker. In geval van misbruik, behoudt Next Step Media B.V. zich het recht voor om aan de hand van het IP-adres persoonlijke gegevens over de Gebruiker en de aansluiting daarvan te achterhalen en zo nodig aan de autoriteiten te verstrekken.

5. Beschikbaarheid dienstverlening

5.1. Next Step Media B.V. spant zich in om de Diensten aan Gebruikers zonder storingen te laten verlopen. Next Step Media B.V. kan evenwel niet instaan voor continue beschikbaarheid van de Diensten.

5.2. Indien onderhoud aan de Website wordt verricht, dan zal Next Step Media B.V. dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

5.3. Next Step Media B.V. is niet aansprakelijk voor het beschikbaar zijn van de Website op ieder tijdstip, zonder onderbreking en/of zonder fouten.

6. Gedrag van Gebruikers

6.1. Het is de Gebruikers van de Website bij gebruikmaking van de Diensten van Next Step Media B.V. niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen.

6.2. De Gebruiker stemt ermee in geen enkel materiaal dat afkomstig is van de Website te bewerken, openbaar te maken, te distribueren of te reproduceren, tenzij daarvoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel Next Step Media is verleend alsmede van derden voor zover de intellectuele eigendom op het betreffende materiaal bij die derden berust.

6.3. Het is de Gebruikers bovendien niet toegestaan om:

    -   onwaarheden in het Profiel te vermelden;

    -   meerdere Profielen per persoon te gebruiken;

    -   commerciële informatie te verspreiden;

    -   racistische of aanstootgevende uitingen te doen;

    -   informatie op een Profiel van een andere Gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Gebruiker.

    -   inloggegevens aan derden te verstrekken, aangezien deze strikt persoonlijk zijn.

6.4. Bij schending van de regels voor Gebruikers kan Next Step Media B.V. het Lidmaatschap van de Gebruiker opzeggen en zijn Profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Gebruiker zal daarvan op de hoogte worden gesteld.

7. Bescherming persoonsgegevens/privacy

7.1. Op het gebruik van de Website zijn de privacyvoorwaarden van Next Step Media B.V. van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de gebruiker wordt verwerkt. Next Step Media B.V. houdt zich aan de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van privacy en de cookie-wetgeving. Deze Privacyvoorwaarden zijn op de Website te vinden.

7.2. De Website is zodanig beveiligd dat de gegevens van de Gebruikers in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Persoonlijke gegevens die de Gebruiker bij de registratie c.q. inschrijving verstrekt anders dan het Profiel en de foto, zijn niet toegankelijk voor derden. Deze gegevens worden door Next Step Media B.V. uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en worden nooit zonder de toestemming van de desbetreffende Gebruiker doorgegeven aan derden, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak door een bevoegde rechter verplicht is.

8. Kosten

8.1. De kosten voor het gebruik van de Website zijn geheel voor rekening van de Gebruiker.

8.2. De kosten voor de Gebruiker van de Website staan vermeld op de Website. Deze kosten worden verrekend via de telefoonrekening van het nummer dat is gebruikt voor de deelname en/of reactie op de Website.

8.3. Credits zijn twaalf maanden geldig na aankoop daarvan. Next Step Media B.V. behoudt zich het recht voor om na deze twaalf maanden niet gebruikte credits in het account te verwijderen.

9. Herroepingsrecht

9.1. Op de (digitale) dienstverlening van Next Step Media B.V. wordt veertien dagen recht op ontbinding van de aankoop gegeven. Binnen veertien dagen na aankoop mogen Gebruikers zonder opgave van redenen de aankoop ontbinden.

9.2. De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Gebruiker die daar beroep op doet.

9.3. Indien de Dienst of een deel hiervan binnen de veertien dagen is verbruikt, dan vervalt (voor dat deel) het herroepingsrecht.

9.4. Ontvangen betalingen kunnen enkel binnen de herroepingsperiode van veertien dagen worden gerestitueerd.

9.5. Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht dient de Gebruiker Next Step Media door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van deze beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Gebruiker doet dit door per e-mail de verklaring toe te sturen aan support@securepaysafe.com. Gebruikers kunnen tevens gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar zijn hiertoe niet verplicht.

9.6. Next Step Media B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt, tenzij dit niet mogelijk is (denk aan een telefonische betaling). Mocht het niet mogelijk zijn om via hetzelfde betaalmiddel een bedrag terug te storten, dan wordt de Gebruiker verzocht een rekeningnummer door te geven.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Next Step Media B.V. is niet aansprakelijkheid voor het gedrag, de daden of nalatigheden van andere Gebruikers van haar Website, in welke vorm dan ook.

10.2. Next Step Media B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Profielen. De Gebruiker is ermee bekend dat de Website naast de natuurlijke Profielen ook gefingeerde/gemodereerde Profielen bevat, advertenties en andere content die entertainment tot doel hebben, waarbij het niet altijd mogelijk zal zijn om fysieke contacten te leggen.

10.3. Next Step Media B.V. is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van de Website jegens Gebruikers, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Next Step Media B.V. Next Step Media B.V. is ook niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van ondergeschikten.

10.4. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat de Website voor de geleverde Diensten heeft ontvangen, met een maximum van € 1.000,-

11. Wijzigingen

11.1 Next Step Media B.V. behoudt zich het recht voor om de Diensten en prijzen die op de Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen. Dat geldt ook voor deze algemene voorwaarden.

12. Auteursrecht/Intellectuele Eigendom

12.1. Alle op de Website gepubliceerde bijdragen en afbeeldingen zijn beschermd door het auteursrecht (van Next Step Media B.V. en/of een betreffende Gebruiker). Indien een Gebruiker gebruik wil maken van de geplaatste foto’s dan wel andere informatie van de Website geplaatst door Next Step Media B.V. dan wel uit een Profiel van een andere Gebruiker, dient hij op grond van de Auteurswetvoorafgaand om toestemming te vragen aan Next Step Media B.V. dan wel de desbetreffende Gebruiker, bij welk gebruik dan ook. Dit is van toepassing op het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases en andere elektronische media en systemen. Prints, fotokopieën en downloads van de Website mogen alleen plaatsvinden voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.

12.2. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s en tekst op de Website zijn het intellectuele eigendom van Next Step Media B.V. Zij mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven wanneer zonder de uitdrukkelijke toestemming van Next Step Media B.V.

12.3. Door de inschrijving af te ronden, verstrekt de Gebruiker aan Next Step Media B.V. een licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker aan de Website is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van de Website van het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen.

13. Uitschrijving

13.1. De Gebruiker is gerechtigd zich zonder opgave van redenen uit te schrijven op de Website. In het kader van de dienstverlening van Next Step Media B.V. worden persoonlijke gegevens die ingezameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt zijn, bij de uitschrijving geheel gewist en is het lidmaatschap daarmee beëindigd.

14. Klachten

14.1. Klachten, vragen en/of opmerkingen kunnen via het contactformulier op de Website worden gemaild aan het supportteam. Klachten, vragen en/of opmerkingen dienen duidelijk te worden toegelicht.

14.2. Next Step Media B.V. spant zich in om een ingediende klacht binnen zeven werkdagen in behandeling te nemen en inhoudelijk daarop te reageren.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2. Bij eventuele geschillen, die niet in der minne kunnen worden opgelost, is Rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd te oordelen. Dat geldt voorgeschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en/of de gevolgen daarvan, alsmede geschillen met betrekking tot het gebruik van de Website en het Lidmaatschap alsmede geschillen die uit de overeenkomsten, de algemene voorwaarden en het gebruik van de Website/het lidmaatschap voortvloeien, daarmee verband houden of samenhangen.